I Seminarium DARTS-PL - Podsumowanie

W dniu 14 grudnia 2023 r. odbyło się I Seminarium DARTS-PL, podczas którego zaprezentowano pierwsze efekty realizacji projektu pt. „Baza danych testowych dla pojazdów autonomicznych” (ang. Database of Autonomous vehicles Road Testing Scenarios), finansowanego przez NCBiR w ramach programu GOSPOSTRATEG. Tematami przewodnimi spotkania były aspekty infrastrukturalne oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. W seminarium licznie uczestniczyli przedstawiciele jednostek naukowych, uczelni, instytutów badawczych oraz przedsiębiorcy, którzy produkują elementy systemów automatyzujących jazdę, zajmują się oprogramowaniem, a także testowaniem rozwiązań autonomicznych.

Z ramienia Ministerstwa Infrastruktury w seminarium uczestniczył Pan Sławomir Lewandowski, Radca w Wydziale Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności Departamentu Strategii Transportu, który tytułem wstępu wskazał na rolę resortu jako inicjatora działań dążących do rozpoczęcia realizacji projektu i jednocześnie jednostki uprawnionej do dysponowania jego produktami. Nadrzędnym celem Ministerstwa w momencie uruchamiania projektu było podjęcie działania pobudzającego rynek w obszarze autonomizacji transportu. Utworzenie bazy scenariuszy do testowania rozwiązań automatyzujących jazdę w oparciu o krajową infrastrukturę jest działaniem ambitnym i wielowątkowym, dlatego wymaga wiedzy z wielu dziedzin oraz aktywności na rynku.

Zakłada się, że zainteresowanie produktami projektu będzie bardzo duże i że baza znajdzie zastosowanie w praktyce. Produkt będzie umożliwiał producentom dopasowywanie swoich pomysłów na rozwiązania automatyzujące, do rzeczywistych warunków. Z punktu widzenia Ministerstwa baza posłuży do weryfikacji obecnych przepisów i rozwiązań infrastrukturalnych.

Przedmiot projektu i jego podstawowe założenia zostały następnie przybliżone uczestnikom seminarium przez kierownika projektu prof. dr hab. inż. Marcina Ślęzaka.

Projekt DARTS-PL jest realizowany od grudnia 2022 r. przez konsorcjum w skład którego wchodzą Instytut Transportu Samochodowego (ITS) oraz Politechnika Warszawska (PW). Celem projektu jest opracowanie autorskiej bazy scenariuszy testowych dla pojazdów autonomicznych (AV), uwzględniających warunki drogowe charakterystyczne dla Polski. Baza będzie stanowić podstawę do projektowania, tworzenia, testowania i ewaluacji systemów percepcji pojazdów L3-L5 wg SAE J3016.

Realizacja projektu z ramienia ITS obejmuje opracowanie metodologii doboru miejsc pomiarów, wykonanie pomiarów i wybór scenariuszy, dostarczenie kompleksowych metadanych oraz promocję projektu. Do PW należą kompetencje informatyczne niezbędne na etapie przetwarzania danych zarejestrowanych scenariuszy, filtracji i fuzji danych, wykonania algorytmów pół-automatycznego generowania adnotacji, adnotacji scenariuszy, przygotowania infrastruktury i oprogramowania do rozpowszechniania bazy scenariuszy.

Kolejny prelegent – dr Piotr Pawlak – przedstawił wyniki pierwszej z analiz przygotowanych w ramach projektu DARTS. Prezentacja dotyczyła kwestii infrastrukturalnych, w szczególności rozwiązań drogowych, które mają istotne znaczenie dla systemów percepcji pojazdów. Przy realizacji tak dużego projektu trzeba było dokonać analizy rozwiązań infrastrukturalnych, które będą brane pod uwagę przy mapowaniu konkretnych odcinków gdzie będą przeprowadzane testy. Wytypowano cztery województwa, w których będą prowadzone testy: mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie i małopolskie.

Mgr Monika Ucińska zaprezentowała uczestnikom seminarium sposób doboru odcinków testowych w kontekście częstotliwości występowania zdarzeń drogowych. Spośród 100 referencyjnych fragmentów infrastruktury, 60 odcinków to przypadki typowe, uwzględniające warunki charakterystyczne dla Polski oraz miejsca o dużej wypadkowości. Ponadto, 40 odcinków musi mieć charakter przypadków nietypowych, niezwiązanych z wypadkowością, np. uwzględniać zator drogowy, utrudnienia w ruchu spowodowane przez wypadek, sytuację, w której pieszy przechodzi przez przejście z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji, przejazd pojazdu uprzywilejowanego itp. Na potrzeby określenia metodyki doboru odcinków testowych wykonano wiele analiz z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do dalszych analiz wytypowano konkretne powiaty w wybranych czterech województwach, a w ramach tych powiatów konkretne miejsca, które z uwagi na częstotliwość wypadków wydają się problematyczne dla człowieka, więc potencjalnie mogą okazać się problematyczne także dla systemów autonomizujących jazdę.

Ostatnim prelegentem był gość specjalny – Pan Mariusz Mankiewicz, Prezes zarządu firmy Dekra Polska Sp. z o.o., który zaprezentował wyniki wybranych prób drogowych przeprowadzonych przez firmę Dekra, dotyczących asystenta awaryjnego hamowania. Badano jaki wpływ na działanie systemu awaryjnego hamowania ma prawidłowa kalibracja kamery. Kierowca wsiadając do pojazdu zakłada, że zainstalowane w nim systemy działają poprawnie. Nie bierze pod uwagę sytuacji, w której system jest nieprawidłowo skalibrowany. Wykonano eksperyment, podczas którego ustawienia kamery zostały nieznacznie zmienione i przeprowadzono serię prób hamowania w różnych scenariuszach, przy różnych prędkościach. Skutkowało to odnotowaniem epizodów, w których system awaryjnego hamowania nie zadziałał prawidłowo. Przeprowadzone badania wykazały, że niektóre systemy są bardzo wrażliwe na interakcje ze strony kierowcy, systemy reagują różnie w zależności od zachowania kierowcy (np. następuje przerwanie awaryjnego hamowania). Według postulatów sformułowanych przez firmę Dekra, systemy ADAS:

  • muszą być sprawne technicznie przez cały okres eksploatacji pojazdu,
  • muszą potrafić analizować skomplikowane sytuacje drogowe i odpowiednio na nie reagować,
  • przed wdrożeniem do produkcji powinny być niezależnie badane, a kryteria oceny regularnie aktualizowane.

Innowacyjność projektu DARTS wynika z charakteru danych referencyjnych odznaczających się dużą różnorodnością i wysokim poziomem detali. Ponadto, projekt wpisuje się w liczne strategie rozwojowe, np. krajowe inteligentne specjalizacje (KIS10) i stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie społeczno-gospodarcze, umożliwiając polskiej gospodarce rozwój bazujący na nowych trendach technologicznych. Efektem projektu ma być baza dostępna dla wszystkich, pomocna dla przedsiębiorstw w testowaniu własnych algorytmów, co może się przełożyć na wzmocnienie i rozwój polskiej gospodarki.

Kolejne seminarium projektu DARTS-PL, odbędzie się w marcu 2024 r. Już dziś serdecznie zapraszamy!

***

Projekt DARTS – Baza danych testowych dla pojazdów autonomicznych (ang. Database of Autonomous vehicles Road Testing Scenarios) jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy nr GOSPOSTRATEG-VIII/0001/2022