Działalność badawczo-rozwojowa


Instytut Transportu Samochodowego – jednostka, w której utworzono Centrum Kompetencji jest liderem w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych z dziedziny automatyzacji transportu drogowego w Polsce. Doświadczenia zdobywane były na przestrzeni lat, m.in. przy realizacji szeregu projektów naukowo badawczych.

Obecnie realizowany projekt

DARTS

Projekt DARTS „Database of Autonomous vehicles Road Testing Scenarios (pol. Baza danych testowych dla pojazdów autonomicznych)” jest realizowany przez konsorcjum złożonego z Instytutu Transportu Samochodowego oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Celem projektu jest opracowanie autorskiej bazy scenariuszy testowych dla pojazdów autonomicznych (AV), uwzględniających warunki drogowe charakterystyczne dla Polski. 

Gestorem projektu jest Ministerstwo Infrastruktury, dla którego baza będzie stanowić podstawę do projektowania, tworzenia, testowania i ewaluacji systemów percepcji pojazdów kategorii L3-L5 wg normy SAE J3016. Baza, po zakończeniu projektu, zostanie udostępniona zainteresowanym podmiotom na zasadzie non-profit, tak by wzmacniać potencjał polskiej gospodarki. Baza będzie zawierać dane dostarczone przez różne sensory: IMU, GPS, kamery, radary, lidary. Dane te, po odpowiedniej obróbce, zostaną poddane adnotacji. W procesie tworzenia adnotacji danych oraz badania ich jakości zostaną wykorzystane algorytmy sztucznej inteligencji oraz zaawansowane metody obróbki danych cyfrowych, m.in. fuzja danych, automatyczna detekcja i śledzenie obiektów oraz algorytmy aktywnego uczenia. 

Odcinki testowe zostaną dobrane ze szczególnym uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla Polski, w tym miejsc o dużej wypadkowości. Baza będzie zawierać fragmenty dróg wszystkich klas i kategorii, a także organizację ruchu, znaki, sygnalizację świetlną oraz innych uczestników ruchu (pojazdy, pieszych, rowerzystów, inne formy transportu na drodze). Przeprowadzone badania terenowe uwzględnią różne warunki drogowe, np. korki, wypadki bądź roboty drogowe, w tym także przy ograniczonej widoczności np. mgła. Realizacja projektu dostarczy narzędzie niezbędne do wdrażania AV, a rezultaty pozwolą nadać kształt polityce rozwojowej kraju w tym zakresie. Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG.

Konsorcjum:

Finansowanie:

Projekt DARTS finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zrealizowane projekty

AV-PL-ROAD

Projekt „Polska droga do automatyzacji transportu drogowego” jest realizowany przez konsorcjum złożonego z Ministerstwa Infrastruktury, Instytutu Transportu Samochodowego oraz Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Powstał naprzeciw oczekiwaniom związanym z Czwartą Rewolucją Przemysłową  i rozwojem technologii automatyzujących transport drogowy. Z tym zagadnieniem łączy się szereg zmian zarówno gospodarczych jak i społecznych. Projekt ma za zadanie przygotowanie Polski do bezpiecznego wdrożenia pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych do Polski. Dlatego też został wpisany jako projekt strategiczny do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku. Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG. Projekt został podzielony na dwie zależne od siebie fazy. Pierwsza z nich zakończyła się we wrześniu 2020 roku, zaś zakończenie drugiej zaplanowane jest na czerwiec 2022 roku.

W ramach pierwszej fazy projektu zorganizowane zostały badania pojazdów wyposażonych w wybrane, najbardziej rozpowszechnione systemy wspomagania jazdy na zamkniętym torze badawczym i na wybranych odcinkach infrastruktury drogowej w Polsce. Badania przeprowadzone przez Instytut Transportu Samochodowego pozwoliły uzyskać nową wiedzę dotyczącą sposobu działania tych systemów w specyficznych warunkach polskiego oznakowania drogowego, krajowej infrastruktury drogowej w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego. Ponadto w ramach tej fazy przeprowadzona została kompleksowa diagnoza wpływu automatyzacji transportu na wiele dziedzin życia, gospodarki i technologii, uwzględniająca m.in. jej wpływ na uwarunkowania społeczno-gospodarcze w zakresie mobilności społeczeństwa, wykorzystania środków transportu, czasu podróży, czy wpływu na środowisko naturalne.

Druga faza obejmuje opracowanie tzw. „Mapy Drogowej” wprowadzania pojazdów CAD w Polsce. Ponadto w ramach tej fazy Instytut Transportu Samochodowego organizuje seminaria projektowe dla przedstawicieli przemysłu, głównie z branży TSL i nowych technologii, szkolnictwa wyższego jak i również przedstawicieli administracji. Efekty prac nad projektem prezentowane są również na konferencjach. Jedna z nich zorganizowana przez ITS miała miejsce 7 czerwca 2021 pt. Autonomiczna Przyszłość Transportu Drogowego AV-POLAND 2021 w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie, transmisję z wydarzenia, w dwóch językach, obejrzało ponad 1000 osób (https://avpoland.com/). Kolejna edycja konferencji, podsumowująca prace nad projektem, zaplanowana jest na 2022 rok. Jednym z głównych celów projektu było uruchomienie punktu kontaktowego CAD i z tej inicjatywy powstało Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych. W ramach projektu i prac ekspertów CK:PAP powstaje koncepcja jak i również stanowiska laboratoryjne do badania pojazdów zautomatyzowanych. Instytut Transportu Samochodowego przy współpracy z kadrą naukową Politechniki Warszawskiej przygotują program kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr technicznych i managerskich dla potrzeb wdrażania pojazdów CAD w Polsce. Wiedza zdobyta w projekcie zostanie wykorzystana do przygotowania założeń do zmian w prawodawstwie RP, popartych najlepszymi światowymi wzorcami, umożliwiających bezpieczne wprowadzenie pojazdów autonomicznych i zautomatyzowanych na drogi publiczne.

Konsorcjum:

Finansowanie:

Projekt AV-PLROAD finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

TRUSTONOMY

Instytut pełni kluczową rolę w konsorcjum Trustonomy. ITS jest aktywnie zaangażowany w badania pięciu (z sześciu) głównych filarów projektu. Szeroka wiedza i bogate doświadczenie pracowników Centrum Telematyki Transportu pozwala na prowadzenie analizy eksperckiej z zakresu DSM (Driver State Monitoring), HMI (Human-Machine Interfaces), Driver Training, DIPA (Driver Intervention Performance Assessment) oraz Trust and acceptance.

Korzystając z doświadczeń zdobytych w poprzednich badaniach, Instytut wspiera innych partnerów w zapewnianiu rozwoju naukowo-technicznego, będąc jednocześnie liderem prac badawczych z zakresu szkolenia kierowców. Jako lider badań pilotażowych oraz pilota P1, ITS pokieruje wdrożeniem i walidacją wyników prób terenowych. Natomiast pełniąc rolę Innovation Managera, ITS zarządza działalnością Obserwatorium Innowacji (ang. Innovation Observatory), grupy która stale monitoruje trendy technologiczne, projekty badawcze oraz działania normalizacyjne i regulacyjne istotne dla Trustonomy, w efekcie powodując skrócenie czasu wprowadzenia na rynek pojazdów CAD, a także ich lepsze dopasowanie do potrzeb konsumentów. W ramach działań upowszechniających dotychczasowe osiągnięcia projektu, Instytut Transportu Samochodowego bierze udział w ważnych wydarzeniach z obszaru autonomicznej mobilności i innowacyjnych rozwiązań dla transportu. 

W ramach VIII Kongresu Transportu Publicznego i Inteligentnego Miasta, który odbył się 17 października 2019r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Instytut zorganizował interaktywną sesję warsztatową, której uczestnicy zdobywali wiedzę na temat systemów automatyzujących jazdę, ich zalet i wad, a przede wszystkim ograniczeń w działaniu. Dobór zadań, o których wykonanie zostali poproszeni uczestnicy sesji pozwolił na ocenę obecnego stanu wiedzy kierowców, a także ich stosunku do pojazdów autonomicznych. Wyniki ankiety przeprowadzonej w dniu Kongresu zostały przeanalizowane pod kątem warunków, które stawiają pojazdom przyszłości ich potencjalni użytkownicy. Uzyskany zbiór wymagań został porównany z wymogami zidentyfikowanymi przez ankietowaną grupą ekspercką. Publikacja będąca rezultatem badań została zgłoszona na międzynarodową konferencję AEIT 2020 (2020 AEIT International Conference of Electrical and Electronic Technologies for Automotive).

Konsorcjum:

Finansowanie:

Trustonomy to projekt UE finansowany w ramach
Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020
Umowa Grantowa nr 815003

aDrive

„Innowacyjne technologie symulacyjne do oceny systemów automatyzujących prowadzenie pojazdów w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Projekt realizowany był przez Instytut Transportu Samochodowego w konsorcjum naukowo-przemysłowym z Wydziałem Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz z firmą SEARCH S.C. – Safety Engineering Research. Kierownikiem projektu był dr hab. inż. Tomasz Kamiński, prof. ITS.

aDrive był pierwszym przedsięwzięciem ITS i jednym z pierwszych projektów w Polsce w zakresie badań nad pojazdami autonomicznymi. Celem projektu było opracowanie zintegrowanego środowiska symulacyjnego do testowania interfejsów komunikacji kierowca-pojazd w zakresie różnych modalności sensorycznych. Badania prowadzono z użyciem wysokiej klasy symulatora samochodu osobowego AS1200-6 i specjalistycznego oprogramowania do symulacji działania układów – czujników i algorytmów sterowania stosowanych w systemach wspomagania jazdy ADAS. Integracja środowisk pozwoliła na wykonywanie w bezpiecznych warunkach laboratoryjnych kompleksowych badań interfejsów człowiek-pojazd w zakresie m.in. transferu kontroli nad pojazdem.

Celem praktycznym projektu było opracowanie technologii do oceny systemów automatyzujących i wspomagających prowadzenie pojazdów w warunkach symulacyjnych. Pierwsza część tej oceny dotyczyła modeli układów sterowania i czujników. W ramach drugiej części ocenie podlegało oddziaływanie systemu wspomagania jazdy na kierowcę w aspekcie bezpiecznego kierowania pojazdem. W wyniku realizacji projektu powstały rozwiązania dla sektora przemysłu motoryzacyjnego, które przyczyniły się do świadczenia nowych usług badawczych systemów wspomagania jazdy i systemów autonomicznych. Wyniki projektu aDrive przyczyniły się także do szybszego rozwoju pojazdów autonomicznych i skróciły proces wdrażania tej technologii w pojazdach dostępnych użytkownikom indywidualnym.

Wraz z zakończeniem projektu aDrive, Instytut stał się posiadaczem najwyższej klasy zaawansowanego multisensorycznego stanowiska badawczego do oceny systemów automatyzujących prowadzenie pojazdów. Stanowisko to zdobyło tytuł Najlepszego produkt-urządzenie z branży ITS w IX edycji konkursu LIDER ITS 2018, sam projekt został nagrodzony statuetką dla Najlepszej pracy naukowo-badawczej. 

Konsorcjum:

Finansowanie:

Projekt aDrive był dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach III Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

ICT-INEX

ICT-based, innovative training model development for building professional competences in transport industry among groups defavorised on labour market 

Odpowiedź na pogłębiający się deficyt kierowców zawodowych poprzez poszukiwanie metod ułatwiających wejście do zawodu i uatrakcyjnienie samego procesu szkolenia.

Instytut Transportu Samochodowego pełnił rolę lidera i głównego wykonawcy. Do jego zadań należało m.in. analiza potrzeb i barier dla potencjalnych użytkowników, w tym niektórych grup defaworyzowanych przeprowadzona zgodnie z metodologią projektowania usług, opracowanie wytycznych wdrożenia i integracji zaawansowanych technologii wizualizacji 3D i mechanizmów grywalizacji z systemem szkolenia kierowców zawodowych, czy opracowanie spójnego modelu kształcenia zawodowego w branży transportowej z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań teleinformatycznych oraz rekomendacje zmian w ustawodawstwie krajowym i wspólnotowym. 

Cele ICT-INEX:
• Poszukanie możliwości praktycznego wdrożenia innowacyjnych narzędzi (w tym VR) i metod szkolenia kierowców zawodowych
• Integracja e-learningu, szkoleń symulatorowych i szkoleń z użyciem VR w ramach spójnego modelu szkolenia
• Stworzenie podstaw dla akceptacji wprowadzenia szkoleń kierowców składających się z wielu interaktywnych narzędzi i metod szkolenia jednocześnie
• Skupienie się na konkretnych, defaworyzowanych grupach społecznych przy użyciu human-centered approach

Konsorcjum:

Program:

Wszechstronność podejmowanych przez ITS działań i inicjatyw powoduje, że jest to podmiot o najszerszym spektrum kompetencji technicznych, ekonomicznych i społecznych obejmujących obszary związane z transportem drogowym.