Działalność ekspercka

Nadrzędnym celem działania Centrum jest wsparcie eksperckie administracji rządowej w sprawnym i bezpiecznym wdrożeniu technologii autonomizujących pojazdy w Polsce, ewaluację tych technologii w oparciu o najlepsze międzynarodowe praktyki, na różnych poziomach gotowości wg skali SAE, jak również monitorowanie i inicjowanie krajowych obszarów badawczych w zakresie drogowego transportu autonomicznego.

Do głównych zadań CK:PAP należy w szczególności:

1) Rozpowszechnianie wiedzy w zakresie automatyzacji transportu drogowego, promocja oraz zwiększanie świadomości i akceptacji społecznej dla tej technologii.
2) Zwiększanie wiedzy różnych grup interesariuszy i przedstawicieli środowiska naukowego, branży TSL, IT, szeroko pojętego biznesu na temat PAP. 
3) Analiza rozwoju technologii i trendów związanych z PAP w tym usług MaaS oraz Inteligentnych Systemów Transportowych.
4) Budowa platformy wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z budową systemów automatyzujących stosowanych w pojazdach
5) Monitorowanie wyników projektów prowadzonych na świecie oraz analiza możliwości zastosowania ich wyników w warunkach krajowych.
6) Analiza działań legislacyjnych, organizacyjnych i technologicznych w zakresie wprowadzania PAP na świecie. 
7) Prace nad zmianami legislacyjnymi umożliwiającymi testowanie PAP w Polsce.
8) Organizacja spotkań eksperckich z przedstawicielami krajów o najbardziej zaawansowanych rozwiązaniach w zakresie wprowadzania PAP.
9) Opracowanie katalogu dobrych praktyk testowania i wprowadzania PAP. 
10) Uruchomienie zaawansowanych stanowisk laboratoryjnych dla potrzeb badań PAP.

CK:PAP realizuje najważniejsze zadania wskazane w tej dziedzinie w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku w zakresie otwartości na wdrożenie tej technologii, zmian prawnych zapewniających możliwość autonomicznej jazdy, racjonalnego wdrażania zmian infrastrukturalnych w tym do zarządzania ich ruchem oraz co najważniejsze zdefiniowania zasad testowania i wprowadzania do zastosowań pojazdów autonomicznych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i akceptację społeczną dla takiej technologii. Działalność CK:PAP realizuje także założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju adresując najważniejsze problemy technologicznego rozwoju transportu drogowego i niwelując istnienie pułapki słabości instytucji w tej dziedzinie

CK:PAP współpracuje z wieloma jednostkami badawczymi w kraju jak np. z uczelniami wyższymi, dużymi koncernami motoryzacyjnymi jak i również start-upami – dostawcami rozwiązań nowych technologii. Eksperci Centrum biorą udział w krajowych projektach w zakresie B+R jak i również międzynarodowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. CK:PAP prowadzi również działalność komercyjną polegającą na udostępnianiu swojego sprzętu laboratoryjnego w celu przeprowadzenia badań.

Klaster współpracy