Ocena ratingowa systemów częściowej automatyzacji jazdy. Instytut Ubezpieczeń Bezpieczeństwa Drogowego w USA wprowadza nowy protokół i wytyczne.

Instytut Ubezpieczeń Bezpieczeństwa Drogowego (IIHS – Insurance Institute for Highway Safety) to amerykańska organizacja non-profit założona w 1959 roku, zrzeszająca przedstawicieli firm ubezpieczeniowych. Znana jest z badania bezpieczeństwa pojazdów w różnych sytuacjach drogowych, w tym zachowania pojazdu i systemów bezpieczeństwa podczas kolizji.

W marcu 2024 r. Instytut IIHS opublikował zestaw procedur, na podstawie których dokonuje oceny systemów częściowej automatyzacji jazdy w siedmiu indywidualnych kategoriach:

 • Driver monitoring (Monitorowanie kierowcy)
 • Attention reminders (Przypomnienie o uwadze kierującego)
 • Emergency procedures (Procedury awaryjne)
 • Lane change (Zmiana pasa ruchu)
 • ACC resume (Wznowienie działania aktywnego tempomatu)
 • Cooperative steering (Współpracujący układ kierowniczy)
 • Safety features (Funkcje bezpieczeństwa)

W każdej kategorii system może otrzymać ocenę „dobrą” (good), „akceptowalną” (acceptable), „marginalną” (marginal) lub „słabą” (poor).

Wymagania minimalne:

 • Monitorowanie głowy, wzroku i rąk kierowcy.
 • Zastosowanie różnych modalności przy ostrzeganiu kierowcy, np. komunikaty dotykowe, wizualne, słuchowe, hamowanie pulsacyjne, zaciskanie pasów bezpieczeństwa. Sekwencja ostrzeżenia wizualnego zostanie uznana za rozpoczętą w zależności od tego, kiedy zostanie wyświetlona na desce rozdzielczej, niezależnie od tego, kiedy zostanie wyświetlona w innym miejscu kabiny.
 • Procedura alarmowa obejmuje 3 zakresy, zwane środkami zaradczymi: spowolnienie ruchu pojazdu do max. 16 km/h lub jego zatrzymanie, powiadomienie SOS, blokada systemu automatyzującego jazdę (odblokowanie dopiero po ponownym włączeniu zapłonu pojazdu).
 • Automatyczna zmiana pasa ruchu musi zostać zainicjowana lub potwierdzona przez kierowcę.
 • Aktywny tempomat nie wznawia automatycznie działania po dłuższym postoju lub gdy kierowca nie patrzy na drogę.
 • Asystent pasa ruchu pomaga utrzymać pojazd na środku pasa i nie koliduje z jazdą w trybie manualnym.
 • Funkcje automatyzujące jazdę nie aktywują się, gdy pas bezpieczeństwa jest niezapięty oraz, gdy automatyczne hamowanie awaryjne lub funkcja zapobiegania/ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu są wyłączone.

Driver monitoring (Monitorowanie kierowcy)

System otrzyma ocenę dobrą w kategorii monitorowanie kierowcy, jeśli monitoruje wzrok, głowę, oraz ręce kierowcy. System monitorujący dwa z tych trzech aspektów otrzyma ocenę akceptowalną. Jeśli system monitoruje tylko jeden z tych aspektów, otrzyma ocenę marginalną, a system, który nie monitoruje odpowiednio żadnego z trzech aspektów, otrzyma ocenę słabą.

Dodatkowo, system musi sprawdzić czy zainstalowana we wnętrzu kamera nie jest zakryta, a jeśli tak jest, poinformować o tym fakcie kierowcę. Podobnie z widocznością twarzy kierowcy – jeśli twarz jest zakryta, powinno pojawić się ostrzeżenie. 

Attention reminders (Przypomnienie o uwadze kierującego)

Aby otrzymać dobrą ocenę w kategorii przypomnienia o uwadze, system musi zainicjować alarm dwumodalny w ciągu 10 sekund od rozpoczęcia nieuwagi kierowcy i w ciągu 20 sekund przejść do alarmu trójmodalnego lub spowolnienia eskalacji sytuacji awaryjnej (opisanego w następnej sekcji).

Aby uzyskać ocenę akceptowalną, system musi zainicjować alarm dwumodalny w ciągu 15 sekund od uruchomienia i eskalować do alarmu trójmodalnego lub rozpoczęcia procedury alarmowej.

System otrzyma ocenę marginalną, jeśli zainicjuje alarm dwumodalny w ciągu 15 sekund od startu, ale nie zainicjuje trzeciego modalności alarmowej ani nie rozpocznie procedury alarmowej.

Systemy, które nie zainicjują alertów bimodalnych w ciągu 15 sekund od uruchomienia, otrzymają słabą ocenę.

Emergency procedures (Procedury awaryjne)

Aby otrzymać ocenę dobrą, system musi zapewnić wszystkie trzy środki zaradcze w przypadku eskalacji sytuacji kryzysowej.

Systemy zapewniające dwa z trzech środków zaradczych otrzymają ocenę akceptowalną.

Jeśli system zapewni tylko jeden z trzech środków zaradczych, otrzyma ocenę marginalną.

Systemy, które nie zapewniają żadnego ze środków zaradczych, otrzymają ocenę słabą.

Automated lane change (Zmiana pasa ruchu)

Pojazdy, które nie dokonują automatycznej zmiany pasa ruchu lub wymagają zaangażowania kierowcy przed zmianą pasa, otrzymają ocenę dobrą. Pojazdy, które mogą samodzielnie inicjować zmianę pasa ruchu i wykonywać ją bez akceptacji ze strony kierowcy, otrzymają ocenę słabą.

Brak ocen pośrednich.

ACC auto-resume (Wznowienie działania aktywnego tempomatu)

Aktywny tempomat nie wznawia automatycznie działania po postoju dłuższym niż 2 minuty (test 8a) lub gdy kierowca nie patrzy na drogę dłużej niż 10 sekund (test 8b).

Systemy, które nie mają funkcji automatycznego wznawiania działania ACC lub które przejdą oba testy 8a i 8b, otrzymają ocenę dobrą.

Systemy, które pomyślnie przejdą test 8b, otrzymają ocenę akceptowalną.

System otrzyma ocenę marginalną jeśli przejdzie tylko test 8a.

Systemy, które nie przejdą obu testów otrzymają słabą ocenę.

Cooperative steering (Współpracujący układ kierowniczy)

Systemy otrzymają ocenę dobrą, jeśli wspomaganie centrowania pasa ruchu jest aktywne podczas sprawowania kontroli przez kierowcę.

Ocena akceptowalna przyznawana jest w sytuacji gdy wspomaganie centrowania pasa ruchu chwilowo zawiesi się podczas kierowania pojazdem, automatycznie włączy się ponownie w ciągu 3 sekund po zaprzestaniu kierowania, a system wyraźnie zasygnalizuje zmianę.

System otrzyma ocenę marginalną, jeśli wspomaganie centrowania pasa ruchu chwilowo zawiesza się podczas kierowania pojazdem i automatycznie włącza się ponownie w ciągu 3 sekund po zaprzestaniu kierowania pojazdem, ale zmiana we wspomaganiu centrowania pasa ruchu nie jest wyraźnie sygnalizowana.

System otrzyma ocenę słabą, jeśli wspomaganie centrowania pasa ruchu dezaktywuje się, gdy kierowca zacznie skręcać i będzie wymagało od kierowcy ponownego włączenia po wykonaniu manewru.

Safety features (Funkcje bezpieczeństwa)

Pojazd musi zapobiegać uruchomieniu funkcji automatyzujących jazdę, jeśli kierowca ma niezapięte pasy. Jeżeli system jest włączony, a kierowca odpina pasy bezpieczeństwa, pojazd musi natychmiast zainicjować alarm przypomnienia o uważności.

Gdy system częściowo automatyzujący jazdę jest włączony, kierowca nie może wyłączyć AEB oraz funkcji zapobiegania/ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu.

Aby system uzyskał dobrą ocenę, musi przejść wszystkie sześć testów funkcji bezpieczeństwa (testy 10a–10f). Systemy, które przejdą pięć z sześciu testów, uzyskają akceptowalną ocenę. Ocena marginalna zostanie przyznana systemom, które przejdą cztery z sześciu testów. Pojazdy, które przejdą mniej niż cztery testy, otrzymają ocenę słabą.

Ocenione systemy

Aktualnie na stronie IIHS widnieje informacja o 14 ocenionych systemach. Najlepszą ocenę otrzymał system Lexus Teammate with Advanced Drive dostępny na rynku od 2022 roku w modelach LS. Instytut ocenił go jako „akceptowalny” i jest to jedyny (jak do tej pory) system z taką oceną. Na dwóch kolejnych miejscach znalazły się systemy Super Cruise od General Motors oraz Nissan ProPILOT Assist with Navi-link, oba z oceną marginalną. Pozostałe 11 systemów zakończyło test z wynikiem „poor”.

Poniższa tabela zawiera wyniki szczegółowe wszystkich 14 systemów poddanych ocenie zgodnie z protokołem.