Edukacja kierowców szansą na właściwe korzystanie z technologii automatyzujących jazdę

Badania prowadzone przez konsorcjum projektu AV-PL-ROAD, w którego skład wchodził także Instytut Transportu Samochodowego, wykazały, że podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy u kierowców oraz kandydatów na kierowców w zakresie wykorzystywania systemów automatyzujących jazdę pozwoli zapewnić właściwą i bezpieczną interakcję człowieka z pojazdem. Uczestnicy ruchu, a przede wszystkim kierowcy, powinni znać zasady działania poszczególnych systemów (zwłaszcza zamontowanych w ich pojazdach) i mieć wiedzę, kiedy ich działanie może zostać zakłócone. 

W ramach realizacji projektu Trustonomy, Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych (CK:PAP) było liderem filaru szkoleń kierowców. We współpracy z profesjonalnymi szkołami jazdy oraz ośrodkami doskonalenia techniki jazdy, a także przedstawicielami producentów pojazdów (Solaris, Scania) eksperci Centrum opracowali nowe metody szkolenia kierowców z wykorzystaniem systemów ADAS (ang. Advanced Driver Assistance Systems). Nowa metodyka szkoleń została opracowana dla kierowców pojazdów indywidualnych, ale także kierowców autobusów i pojazdów ciężarowych. Materiał szkoleniowy został opracowany także w oparciu o wyniki badań i analizy wykonane w ramach projektu AV-PL-ROAD. Szkolenie obejmuje zakres wiedzy niezbędny do właściwego korzystania z systemów. Przede wszystkim należy wyróżnić:

  • włączenie/wyłączenie systemu, 
  • rozumienie komunikatów, 
  • warunki normalnego działania, 
  • zmianę ustawień, 
  • ograniczenia w działaniu,
  • dbanie o czujniki. 

Szkolenie podzielono na trzy etapy: szkolenie teoretyczne, praktyczne i ocena. W celu zwiększenia atrakcyjności szkoleń eksperci CK:PAP opracowali innowacyjne narzędzie pod postacią zaawansowanej platformy e-learningowej SimYouLearning. Platforma symuluje działanie systemu automatyzującego jazdę, jednocześnie aktywnie angażując uczestnika szkolenia w zadanie prowadzenia pojazdu. Platforma wykorzystywana była do szkoleń kierowców w ramach projektu. 

Zrealizowane prace pozwoliły na sformułowanie rekomendacji do zmian w systemie szkoleń kierowców i przedstawienie ich w „Position paper” opracowanym przez CK:PAP oraz Europejskie Stowarzyszenie Szkół Jazdy (EFA). Dokument został opublikowany w listopadzie 2022 r. na stronie Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Jazdy (ang. European Driving Schools Association) i zawiera m.in. rekomendacje w zakresie nowoczesnych metod szkolenia kierowców z bezpiecznego używania systemów wsparcia kierowcy. 

W kolejnych etapach działalności CK:PAP planowane jest prowadzenie kampanii informacyjnych na temat korzyści i szans wynikających z automatyzacji oraz dalsza współpraca z ośrodkami szkoleń kierowców w zakresie doskonalenia techniki jazdy, a także rozbudowa platformy e-learningowej i jej szerokie wykorzystanie w celu zwiększenia kompetencji kierowców.

Działania mające na celu edukację konsumentów w zakresie zautomatyzowanych systemów wspomagania jazdy są podejmowane także przez inne podmioty. Firma General Motors (GM) uruchomiła program edukacyjny „Hands Free, Eyes On”, mający na celu zwiększenie wiedzy o systemach automatyzujących jazdę, a tym samym zaufania konsumentów do korzystania z zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS). Przyjęto, że wzrost znajomości nowych technologii automatyzujących jazdę będzie sprzyjać budowaniu zaufania i chęci korzystania z nich.

Firma GM dostrzega potrzebę edukowania kierowców, mając na uwadze zmniejszenie obaw i nieporozumień związanych z ADAS, a jednocześnie wyeksponowanie korzyści płynących z użytkowania systemów automatyzujących jazdę, szczególnie gdy zostaną spopularyzowane na skalę globalną.. GM zamierza przekazywać konsumentom rzetelne informacje, aby poinformować, zainteresować oraz przede wszystkim wzbudzić zaufanie obecnych i potencjalnych użytkowników do tej technologii.

Celem działań podjętych przez GM jest chęć pomocy kierowcom w zrozumieniu, w jaki sposób działają obecnie dostępne technologie, jak właściwie i bezpiecznie z nich korzystać oraz jaką odpowiedzialność ponoszą kierowcy podczas korzystania z funkcji ADAS. GM będzie udostępniać zasoby edukacyjne na temat ADAS oraz informacje o najlepszych praktykach na stronie internetowej i na kanałach społecznościowych firmy. 

Źródło:
news.gm.com
www.efa-eu.com
Grabarek I., Kozłowski M., Czerepicki A., Bęczkowska S., Zysk Z., Kruszewski M., Pełka M., Balke I., Lewandowski S., Założenia do „Mapy drogowej” wprowadzania pojazdów autonomicznych (CAD/CAV) w Polsce, Raport z zadania 3 projektu AV-PL-ROAD, zasoby własne ITS.