Komputerowy system wspomagania i weryfikacji diagnostyki psychologicznej

Wiedeński System Testów (WST) jest aktualnie jedynym kompleksowym systemem wsparcia diagnostyki psychologicznej dedykowanej badaniom kierowców o funkcjach, które nie mogą być zrealizowane przez żaden inny dostępny na rynku komputerowy zestaw badań psychologicznych. 

Urządzenie zawiera kilkadziesiąt testów przeznaczonych do badania różnych sprawności człowieka. Zakres zastosowań WST jest bardzo szeroki i obejmuje następujące obszary zastosowań: psychologia transportu drogowego, psychologia transportu kolejowego, psychologia lotnicza, psychologia sportu, psychologia organizacji i pracy.

Jedną z największych zalet tej komputerowej tzw. „baterii testów” jest jej wysoka wartość psychometryczna (rzetelność dla testów kierowców r>0.70, trafność, normalizacji, obiektywizacji, standaryzacji) w porównaniu do standardowych metod aparaturowych. Wraz z testami dostarczane są, przez dystrybutorów, podręczniki zawierające pełną informację o teście, podstawy teoretyczne i szczegółowy opis kryteriów dobroci psychometrycznej wraz z opisanymi normami dla różnych wersji testów. Między innymi, dzięki przeprowadzonym przez producenta WST badaniom, można wnioskować o wysokiej korelacji między wynikiem testowym, a zachowaniem kierowców w sytuacjach pozatestowych. Inną zaletą tej komputerowej baterii testów jest możliwość sprawniejszego prowadzenia badań przez psychologa m.in. dzięki automatycznemu opracowywaniu wyników badań i norm przez program komputerowy. 

Podstawą systemu jest komputer i monitor, na którym są zainstalowane testy i oprogramowanie do administrowania systemem. Ponadto w skład systemu wchodzą urządzenia zewnętrzne, którymi operuje osoba badana podczas wykonywania odpowiednich badań. Należą do nich: panel uniwersalny wyposażony w przyciski funkcyjne i drążki, urządzenie do badania widzenia peryferyjnego (stosowane w teście PP), pedały i urządzenie do badania zdolności motorycznych.

Badanie w wykorzystaniem Wiedeńskiego Systemu Testów przeprowadza się indywidualnie dla każdego badanego. Za każdym razem test właściwy poprzedzony jest instruktarzem, po czym następuje faza ćwiczeń (co umożliwia zapoznanie się ze specyfiką testu), podczas której osoba badana jest informowana o błędach, które popełniła. Wynik przeprowadzonego testu otrzymuje się bezpośrednio po jego zakończeniu. Program sumuje wyniki badania i przedstawia je w zestawieniu z normami. Testy Wiedeńskiego Systemu podają wyniki w przeliczeniu na skalę tenową i centylową, co daje większą precyzję oceny w porównaniu ze stenami.

W skład systemu wchodzą następujące testy psychologiczne:

 • 2HAND – test koordynacji rąk,
 • ATAVT – Adaptacyjny test orientacji w ruchu drogowym,
 • B19 – Test podwójnego labiryntu,
 • COG – Test Kognitron,
 • CORSI – Test rozpiętości pamięci,
 • DAUF – Test ciągłości uwagi,
 • DT – Test decyzji,
 • GESTA – Test ropoznawania kształtu,
 • LVT – Test śledzenia liniowego,
 • MLS – Test sprawności motorycznej,
 • MR – Test wyobraźni przestrzennej,
 • PERSEV – Test perseweracji,
 • PP – Test widzenia peryferyjnego,
 • RT – Test czasu reakcji,
 • SIGNAL – Test wykrywania sygnału,
 • SIMKAP – Test złożonej podzielności uwagi,
 • SMK – Test koordynacji sensomotorycznej,
 • STROOP – Test kolorowego słowa,
 • ZBA – Test antycypacji czasowo-ruchowej,
 • AHA – Test zachowań związanych z pracą,
 • AMT – Adaptacyjny test matrycowy,
 • VISGED – Test pamięci wzrokowej,
 • WRBTV – Wiedeński Test Podejmowania Ryzyka w Ruchu Drogowym.

Do technicznych elementów zestawu należą przede wszystkim: panel uniwersalny Schuhfried USB, stacjonarny zestaw komputerowy, monitory dotykowe, monitor nadzoru osoby badanej, sprzęt mobilny do badań terenowych, system druku wyników badań, słuchawki, głośniki, oprogramowanie podstawowe WINWTS, MLS-HW – urządzenie MLS do badania sprawności motorycznej (USB), Ft – pedały cyfrowe, Fp-A – pedały analogowe, WTSKOFF – walizka do bezpiecznego transportowania sprzętu, KALIB – urządzenie do kalibracji monitora, D – klucz licencyjny WST.