Zakończona realizacja zadania 1 projektu DARTS

Dnia 31 maja 2023 r., pół roku po rozpoczęciu realizacji projektu DARTS – Baza danych testowych dla pojazdów autonomicznych, zakończono pierwsze zadanie projektowe, którego celem było dokonanie parametryzacji polskiej infrastruktury drogowej, tj. określenie drogowych rozwiązań infrastrukturalnych stosowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, częstości ich występowania i potencjału wypadkowego w kontekście implementacji systemów automatyzujących jazdę. Na potrzeby realizacji projektu zostały wykonane dwie analizy obejmujące kategoryzację typowości i częstości stosowanych rozwiązań infrastrukturalnych lub występowania niebezpiecznych sytuacji drogowych, w szczególności:

  • analiza rozwiązań infrastrukturalnych, których zastosowanie ma wpływ na wnioskowanie systemów automatyzujących proces prowadzenia pojazdu,
  • identyfikacja miejsc szczególnie niebezpiecznych, tzn. takich, w których najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych.

W ramach przeprowadzonych analiz wytypowane zostały rozwiązania charakterystyczne dla Polski, które mogą być istotne dla systemów percepcji pojazdów na różnych poziomach automatyzacji. Dokonano przeglądu przepisów i rozwiązań infrastrukturalnych w zakresie prawa o ruchu drogowym, ustawy o drogach publicznych oraz innych istotnych aktów prawnych.

W przeprowadzonych pracach uwzględniono w szczególności typowe dla Polski rozwiązania konstrukcyjne infrastruktury drogowej oraz oznakowania pionowego i poziomego. Określono także, w jakim stopniu infrastruktura na terenie Rzeczypospolitej Polskiej różni się od rozwiązań stosowanych w Europie (ze szczególnym wskazaniem na najważniejsze ośrodki motoryzacyjne tzn. Niemcy i Francję). Analizie poddano fragmenty infrastruktury, które pozwoliły objąć wszystkie kategorie dróg w Polsce oraz najważniejsze elementy infrastruktury drogowej. Przedstawione w analizie informacje oraz dane statystyczne pozwoliły skategoryzować częstości i typowości rozwiązań infrastrukturalnych stosowanych w Polsce.

Druga analiza dotyczyła przeglądu dostępnych baz danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście wytypowania fragmentów infrastruktury o dużej wypadkowości, które mogą być problematyczne dla systemów percepcji. Instytut Transportu Samochodowego posiada szeroką wiedzę i wieloletnie doświadczenie w analizach poświęconych bezpieczeństwu ruchu drogowego m.in. za sprawą Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W ramach projektu DARTS przeanalizowane zostały dane o wypadkach i kolizjach, dane statystyczne o liczbie mieszkańców, powierzchni, liczbie pojazdów, długości dróg, dane o natężeniu ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich. Dodatkowo pod uwagę wzięte zostały dane od producentów testujących pojazdy autonomiczne, zawierające informacje o kolizjach pojazdów tego typu, w wyniku których doszło do uszkodzenia mienia, obrażeń ciała lub śmierci. Dane te pozwoliły zdefiniować sytuacje drogowe najbardziej niebezpieczne pod względem działania systemów percepcji.

Wyniki przeprowadzonych analiz znajdą zastosowane w dalszych etapach realizacji projektu DARTS.

Projekt DARTS – Baza danych testowych dla pojazdów autonomicznych (Database of Autonomous vehicles Road Testing Scenarios) jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy nr GOSPOSTRATEG-VIII/0001/2022