Realizacja projektu DARTS rozpoczęta!

W dniu 19 grudnia 2022 na wydziale EiTI Politechniki Warszawskiej odbyło się inaugurujące spotkanie całego zespołu realizującego projekt DARTS. W trakcie spotkania omówiono m.in. zastosowanie normy ISO 26262:2018 w automotive i jej znaczenie w realizacji projektu. 

Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych wraz z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej realizują projekt DARTS: Database of Autonomous vehicles Road Testing Scenarios (pol. Baza danych testowych dla pojazdów autonomicznych). Celem projektu jest opracowanie autorskiej bazy scenariuszy testowych dla pojazdów autonomicznych (AV), uwzględniających warunki drogowe charakterystyczne dla Polski. 

Gestorem projektu jest Ministerstwo Infrastruktury, dla którego baza będzie stanowić podstawę do projektowania, tworzenia, testowania i ewaluacji systemów percepcji pojazdów kategorii L3-L5 wg normy SAE J3016. Baza, po zakończeniu projektu, zostanie udostępniona zainteresowanym podmiotom na zasadzie non-profit, tak by wzmacniać potencjał polskiej gospodarki. Baza będzie zawierać dane dostarczone przez różne sensory: IMU, GPS, kamery, radary, lidary. Dane te, po odpowiedniej obróbce, zostaną poddane adnotacji. W procesie tworzenia adnotacji danych oraz badania ich jakości zostaną wykorzystane algorytmy sztucznej inteligencji oraz zaawansowane metody obróbki danych cyfrowych, m.in. fuzja danych, automatyczna detekcja i śledzenie obiektów oraz algorytmy aktywnego uczenia. 

Odcinki testowe zostaną dobrane ze szczególnym uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla Polski, w tym miejsc o dużej wypadkowości. Baza będzie zawierać fragmenty dróg wszystkich klas i kategorii, a także organizację ruchu, znaki, sygnalizację świetlną oraz innych uczestników ruchu (pojazdy, pieszych, rowerzystów, inne formy transportu na drodze). Przeprowadzone badania terenowe uwzględnią różne warunki drogowe, np. korki, wypadki bądź roboty drogowe, w tym także przy ograniczonej widoczności np. mgła. Realizacja projektu dostarczy narzędzie niezbędne do wdrażania AV, a rezultaty pozwolą nadać kształt polityce rozwojowej kraju w tym zakresie. Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG.