Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych Instytutu Transportu Samochodowego


Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych Instytutu Transportu Samochodowego (CK:PAP) powstało w ramach projektu pt. „Polska droga do automatyzacji transportu drogowego” (akronim: AV-PL-ROAD) realizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Transportu Samochodowego. 

Centrum jest instytucją ekspercką wykonującą zadania wspierające prace rządu, a w tym w szczególności Ministra Infrastruktury w obszarze pojazdów autonomicznych i połączonych, przez centralizację kompetencji i procesów wdrożeniowych w kraju, gwarantując zachowanie zgodności implementacji z przepisami uchwalanymi na poziomie UE. Umożliwi to wzrost konkurencyjności krajowej gospodarki w branży motoryzacyjnej, wzrost innowacyjności oraz uniknięcie pułapki średniego rozwoju i słabości instytucji w Polsce.

Wśród pracowników Centrum są eksperci z zakresu automatyzacji transportu drogowego, inteligentnych systemów transportowych, bezpieczeństwa ruchu drogowego, psychologii transportu a także homologacji pojazdów.

Pracownicy ITS, od lat aktywnie wspierają działania Ministerstwa Infrastruktury na arenie międzynarodowej, stanowiąc także ważną komórkę doradczą i opiniotwórczą w obszarze m.in. dostosowania przepisów krajowych do norm UE.

Eksperci biorą czynny udział m.in. w pracach grupy GRVA, ds. Pojazdów zautomatyzowanych / autonomicznych i połączonych, oraz GRSG, ds. Bezpieczeństwa Ogólnego, która jest organem pomocniczym i doradczym Światowego Forum Harmonizacji Przepisów Pojazdów (WP.29) – grupy roboczej Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ). Grupa ta przygotowujące wnioski zmian w przepisach prawnych lub opracowuje nowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa ogólnego pojazdów dla WP.29. 

Eksperci CK:PAP uczestniczą także w pracach grup i stowarzyszeń skupiających się na zharmonizowanym, sprawnym i bezpiecznym wdrażaniu zautomatyzowanego transportu:

  • CCAM Partnership, 
  • GoE on LIAV (Group of Experts on drafting a new legal instrument on the use of automated vehicles in traffic),
  • ITF (International Transport Forum).

ITS jest także instytucją biorącą czynny udział w konsultacjach społecznych na etapie uchwalania przepisów w Polskim porządku prawnym, oraz aktywnie prowadzi działalność opiniodawczą nt. głównych aktów prawnych związanych z ruchem drogowym. Statutowa działalność CK:PAP w tym zakresie będzie więc kontynuacją dotychczasowych prac i osiągnięć, przy rozwijaniu ekspertyzy i kompetencji w dziedzinie PAP.

Kierownictwo

prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak

Marcin Ślęzak – kierownik CK:PAP, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego

Absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. W 2008 r. ukończył studia podyplomowe MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. W 2014 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych na Politechnice Poznańskiej. Od 2021 roku profesor nauk inżynieryjno-technicznych – powołany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Z Instytutem Transportu Samochodowego związany zawodowo od 1999 r. Od 2013 r. do chwili obecnej kieruje jednostką jako dyrektor.

Specjalista z zakresu silników spalinowych, diagnostyki pojazdów i ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z motoryzacji. Znawca tematyki związanej z pojazdami autonomicznymi oraz elektromobilnością. Ekspert w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kierownik i wykonawca kilkunastu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Promotor, a także recenzent rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

Członek towarzystw naukowych, w tym: Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych (członek zarządu), Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (członek zarządu), Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk (przewodniczący Sekcji elektromobilności i transportu autonomicznego).

mgr inż. Małgorzata Pełka

Małgorzata Pełka – zastępca kierownika 

mgr inż. Małgorzata Pełka, absolwentka Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Pełni także funkcje Kierownika Laboratorium Pojazdów Autonomicznych w Instytucie Transportu Samochodowego oraz Zastępcy Kierownika Centrum Telematyki Transportu. Jako ekspert krajowy uczestniczący w pracach Platformy CCAM Komisji Europejskiej, ITF oraz GoE in LIAV jest zaangażowana w prace nad obszarami regulacyjnymi i standaryzacyjnymi dotyczącymi Connected & Automated Driving. 

Brała udział w wielu projektach krajowych (finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – RID, GOSPOSTRATEG) oraz międzynarodowych (finansowanych ze środków UE – Erasmus+, Horyzont 2020) w większości dotyczących wykorzystania symulatorów jazdy do badań infrastruktury, Inteligentnych Systemów Transportowych, badań kierowców oraz innowacyjnych metod szkolenia kierowców. 

Menedżer ds. Innowacji i Lider filaru Szkoleń Kierowców w projekcie Trustonomy. Lider poszczególnych zadań w projekcie AV-PL-ROAD: „Polska Droga do Automatyzacji Transportu Drogowego”. 

Otrzymała statuetkę LIDER ITS 2018 za najlepszą pracę dyplomową absolwenta szkoły wyższej z zakresu ITS.

mgr inż. Aleksandra Rodak

Aleksandra Rodak – koordynator ds. współpracy międzynarodowej 

mgr inż. Aleksandra Rodak, absolwentka Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej – tytuł inżyniera na kierunku Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych, stopień magistra w obszarze Mechatroniki Pojazdów.

Od 2019 członek zespołu badawczego Instytutu Transportu Samochodowego. Starszy specjalista badawczo-techniczny w Laboratorium Psychologii Transportu i Symulatorów Jazdy. Od 2021 ekspert Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych, natomiast od lipca 2022 r. pełni funkcję koordynatora ds. współpracy międzynarodowej w tej jednostce. 

Uczestniczka wielu konferencji krajowych i zagranicznych. Reprezentuje Instytut m.in. w ECTRI najstarszym europejskim stowarzyszeniu instytutów badawczych zajmujących się tematyką zrównoważonej i multimodalnej mobilności.

Wykonawca krajowych i zagranicznych projektów badawczych. Współautorka wielu wniosków projektowych ukierunkowanych na finasowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (m.in. Szybka Ścieżka, GOSPOSTRATEG) oraz ze środków międzynarodowych (m.in. Horyzont 2020, Small Grant Scheme, Fast Track to Innovation). 

Obecnie zaangażowana w projekt DARTS, którego celem jest utworzenie bazy scenariuszy do testowania systemów percepcji pojazdów zautomatyzowanych. W projekcie koordynuje zadanie, którego wynikiem będzie stanowisko pomiarowe do rejestracji danych środowiskowych w zakresie 360 stopni oraz danych zorientowanych na pojazd.